Êàê çàùèòèòü ôëåøêó? Íóæåí ñîâåò.

Здесь оставлять "купи-продай"

Модератор: Мыслитель

Êàê çàùèòèòü ôëåøêó? Íóæåí ñîâåò.

Сообщение Natajle » Сб авг 15, 2009 3:03 am

Óâàæàåìûå ôîðóì÷àíå! Ìíå íåîáõîäèìà ïðîãðàììà ñëåäóþùåé ôóíêöèîíàëüíîñòè. Çíàþ ïàðî÷êó ïðîãðàìì, êîòîðûå øèôðóþò æåñòêèé äèñê, ò.å. ñîçäàþò íà íåì "êîíòåéíåð" - âèðòóàëüíûé çàøèôðîâàííûé äèñê...äîñòóï ê êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü ââåäÿ ïàðîëü, ñïåöèàëüíûé êëþ÷ è ò.ä. Äðóãèìè ñëîâàìè ýòî ïðîãðàììà øèôðîâàíèÿ äèñêà.
Ôëåøêó òàêæå ìîæíî çàùèòèòü ýòèì ñïîñîáîì. ò.å. ñîçäàâ â íåé çàøèôðîâàííóþ "âèðòóàëüíûóþ ôëåøêó" è ðàáîòàòü ñ íåé ÷åðåç äðóãîé âèðòóàëüíûé äèñê. Íó êòî â òåìå òîò ïîíèìàåò î ÷åì ÿ ãîâîðþ.
Òàêîå óìååò äåëàòü íàïðèìåð ïðîãðàììà øèôðîâàíèÿ ïàïîê Dekart Private Disk. À åñòü ëè áîëåå ïðîñòîé ñïîñîá çàùèòèòü ôëåøêó?

ÍÎ âûøåîïèñàííûé ñïîñîá òðåáóåò óñòàíîâêè íà ÏÊ ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó, ÷òî ïðè ÷àñòûõ ðàçúåçäàõ è èñïîëüçîâàíèè ìíîæåñòâà ðàçíûõ êîìïüþòåðîâ - î÷åíü ÍÅÓÄÎÁÍÎ.

Ìîæíî ëè òåì æå Dekart Private Disk ÷òî-íèáóäü ñäåëàòü?  îáùåì íåîáõîäèìî êàêèì-ëèáî ïðîñòûì ñïîñîáîì çàùèòèòü ôëåøêó, ÷òî áû äîïóñòèì ïðè åå ïîòåðè, íàøåäøèé íå ñìîã ïîëó÷èòü äîñòóï ê õðàíèìîé íà íåé èíôîðìàöèè.

ps. íàäåþñü íà âàøó ïîìîùü, ïåðåëàçèëà âåñü èíòåðíåò, òàê íè÷åãî "ïóòíîãî" íå íàøëà.
óâ. àäìèíû, ïðîøó ïðîùåíèÿ åñëè íå â òîò ðàçäåë çàïîñòèëà, ïåðåíåñèòå åñëè ÷òî â ïðàâèëüíûé.
Natajle
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2009 3:03 am
Откуда: Ðîññèÿ

Сообщение FelixDaCat » Сб авг 15, 2009 5:24 am

Спс за инфу, как раз искал что-то подобное
______________
Используется псб-с-50 в основном для устройства полов в гаражах или подвальных помещениях…
FelixDaCat
FelixDaCat
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 5:59 pm

Êàê çàùèòèòü ôëåøêó Íóæåí ñîâåò

Сообщение KarpovSergei » Пн авг 31, 2009 4:43 pm

Ïðîøó ïðîùåíèÿ, ýòî íå ñîâñåì òî, ÷òî ìíå íóæíî. Êòî åùå, ÷òî ìîæåò ïîäñêàçàòü?
KarpovSergei
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 8:04 am
Откуда: Ðîññèÿ

Сообщение berezka03 » Ср окт 28, 2009 12:27 pm

а больше и нечего(((
_________________
Качественный пенобетон что может быть лучше?
berezka03
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср окт 28, 2009 12:25 pm

Сообщение YaOrel » Сб ноя 07, 2009 2:18 pm

а давайте подумаем)
_________________
Хороший kyocera km-1635 и ничто его не заменит
YaOrel
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 2:01 pm

Сообщение svegiyveter » Вт ноя 10, 2009 10:11 am

начинай :)
_________________
Как думаешь, цены на продвижение сайта на ресурсе будут дешевыми?
svegiyveter
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 10:08 am

Сообщение Алла » Чт ноя 19, 2009 10:58 pm

_______********1*888888888801****__________
______*1000018111****10088888888*__________
______*0000118011*1***0*81*108888*_________
______*0811088011100888081****1188**_______
_______*0****0*****08888888880110811_______
________*0***0***_**1118888888888880*______
_________18**1*1**0*1110008888888881*______
_________**801*******0018888888888**_______
___________*880110*****88888888881*________
_____________001*******1088888880**________
____________*0888******1*8888881**_________
____________*188801****0*08888880*_________
__________**1***0011***1**88888*___________
_________*0******11*******88080*___________
________*8*********1***011****_____________
_______*181***********111*_________________
_____*1100**********080*___________________
____*01************181*____________________
___*811************11*_____________________
____*10011*****1*111*______________________
______*881********1*_______________________
______*8800******10*_______________________
______*88011**1**0*________________________
_______88011111*181*_______________________
_______*8810111*1080*______________________
________88000111110081*____________________
________*888800111111081*__________________
________*088880111**11108*_________________
_________*88888011****1100*________________
__________*88880011****118*________________
___________18888011***11100________________
____________*880011***11181________________
___________*08801111111118*________________
__________*088801111111108_________________
________**8888001111111181_________________
________*8808800111111108*_________________
______*188011880111111108*_________________
_____*180011*880111111100______****________
_____18011***080111111100___***00101*11110*
____10011***188001111108111000111*108*****_
___*811***108880011111000011*1101***1881**_
_**011***1881*80011111080111000800001*1*10*
_*101***181***80011111088011*******11008101
_*0111**1*1110800111108*_______________1810
_*011011110888811111180_________________*00
__*10088801**_800111080__________________**
______________*8801*180____________________
_______________18011188*___________________
_______________*80111181___________________
________________08111118*__________________
________________*81111181__________________
________________*80111100__________________
_________________00111*00__________________
_________________18111*00__________________
_________________*8111*01__________________
__________________8111*8*__________________
__________________00*1*8*__________________
__________________00*108*__________________
__________________10*180___________________
__________________101*81___________________
__________________101100___________________
_________________*0111081*_________________
_________________*81008810_________________
_________________*80008108*________________
_________________181001080_________________
_________________18011818*_________________
________________1088110*8*_________________
______________10080008**8*_________________
Алла
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:00 pm

Сообщение Алла » Чт ноя 19, 2009 10:59 pm

_______********1*888888888801****__________
______*1000018111****10088888888*__________
______*0000118011*1***0*81*108888*_________
______*0811088011100888081****1188**_______
_______*0****0*****08888888880110811_______
________*0***0***_**1118888888888880*______
_________18**1*1**0*1110008888888881*______
_________**801*******0018888888888**_______
___________*880110*****88888888881*________
_____________001*******1088888880**________
____________*0888******1*8888881**_________
____________*188801****0*08888880*_________
__________**1***0011***1**88888*___________
_________*0******11*******88080*___________
________*8*********1***011****_____________
_______*181***********111*_________________
_____*1100**********080*___________________
____*01************181*____________________
___*811************11*_____________________
____*10011*****1*111*______________________
______*881********1*_______________________
______*8800******10*_______________________
______*88011**1**0*________________________
_______88011111*181*_______________________
_______*8810111*1080*______________________
________88000111110081*____________________
________*888800111111081*__________________
________*088880111**11108*_________________
_________*88888011****1100*________________
__________*88880011****118*________________
___________18888011***11100________________
____________*880011***11181________________
___________*08801111111118*________________
__________*088801111111108_________________
________**8888001111111181_________________
________*8808800111111108*_________________
______*188011880111111108*_________________
_____*180011*880111111100______****________
_____18011***080111111100___***00101*11110*
____10011***188001111108111000111*108*****_
___*811***108880011111000011*1101***1881**_
_**011***1881*80011111080111000800001*1*10*
_*101***181***80011111088011*******11008101
_*0111**1*1110800111108*_______________1810
_*011011110888811111180_________________*00
__*10088801**_800111080__________________**
______________*8801*180____________________
_______________18011188*___________________
_______________*80111181___________________
________________08111118*__________________
________________*81111181__________________
________________*80111100__________________
_________________00111*00__________________
_________________18111*00__________________
_________________*8111*01__________________
__________________8111*8*__________________
__________________00*1*8*__________________
__________________00*108*__________________
__________________10*180___________________
__________________101*81___________________
__________________101100___________________
_________________*0111081*_________________
_________________*81008810_________________
_________________*80008108*________________
_________________181001080_________________
_________________18011818*_________________
________________1088110*8*_________________
______________10080008**8*_________________
Алла
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:00 pm


Вернуться в Барахолка

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron